Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Kaip gauti finansavimą pagal „Verslo konsultantas LT“ priemonę?


2016 m. rugpjūčio 29 d.

Dr. Paulius Miliauskas
Advokatas, CONFIDENCE advokatų kontora


Tiek pradedančiajam, tiek ir sukūrusiam verslą verslininkui yra reikalingos kvalifikuotos verslo konsultacijos. Juk bent kartą esate susidūrę su tokiais teisiniais klausimais kaip juridinių asmenų steigimas, akcininkų tarpusavio santykių sureguliavimas, naujų darbuotojų priėmimas, įmonės komercinių paslapčių apsauga, sutarčių su partneriais, klientais, tiekėjais sudarymas ir derybos dėl įvairių sutartinių nuostatų. Kartu su patikimais ir kvalifikuotais teisės konsultantais šie klausimai tampa nepalyginamai lengvesni, o verslas gali sumažinti ar netgi išvengti daugumos kylančių teisinių rizikų. Dabar kiekvienam verslininkui reikalinga kvalifikuota teisinė pagalba tapo dar lengviau prieinama. Skatindama Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) pristatė naują priemonę – „Verslo konsultantas LT“.

Kas yra „Verslo konsultantas LT“ priemonė?

„Verslo konsultantas LT“ yra įrankis, kuris suteikia verslui negrąžintiną finansavimą kvalifikuotoms teisinėms konsultacijoms gauti ir taip iš dalies kompensuoja patiriamas išlaidas. Ši priemonė suteikia smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams (toliau – SVV) galimybę gauti gauti specializuotas teisines konsultacines paslaugas bei ekspertines konsultacijas pagal šias temas: sutarčių sudarymas ir valdymas, dokumentų rengimas ir valdymas, darbo teisė, kiti teisiniai aspektai.

Žinoma, dažnai geri projektai būna įpinti į sudėtingus ir painius procesus, kuriuos perpranta ne visi verslininkai. Taigi, ką reikėtų žinoti ir padaryti, kad būtų galima gauti finansavimą? Žemiau yra pateikiami detalūs žingsniai, padedantys lengvai ir greitai užpildyti paraišką pagal „Verslo konsultantas LT“ projektą.

I. Pasitikrinkite reikalavimus

Pareiškėjais gali būti:
1. ne ilgiau kaip 1 metus veikiantis SVV subjektas; arba
2. SVV subjektas, veikiantis nuo 1 (imtinai) iki 5 metų ir ne trumpiau kaip 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo turėjęs apdraustųjų.

Vienam pareiškėjui per sutarties galiojimo laikotarpį didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 6 500 EUR. Ši suma paskirstoma pagal pasirinktas konsultacines temas. Išnaudojus visą gautą finansavimą, galima kreiptis pakartotinai.

Profesionalių teisinių konsultacijų kompensavimo dydžiai:
1. SVV subjektas, veikiantis iki 1 metų – 100% konsultacijų išlaidų. Kompensuojama iki 52,79 EUR/val. (be PVM) arba 63,88 EUR/val. (su PVM).
2. SVV subjektas, veikiantis nuo 1 (imtinai) iki 3 metų – 85% konsultacijų išlaidų. Kompensuojama iki 62,79 EUR/val. (be PVM) arba 75,98 EUR/val. (su PVM).
3. SVV subjektas, veikiantis nuo 3 (imtinai) iki 5 metų – 50% konsultacijų išlaidų. Kompensuojama iki 62,79 EUR/val. (be PVM) arba 75,98 EUR/val. (su PVM).

II. Užpildykite paraišką

Paraiška ir jos priedai pildomi tik lietuvių kalba pagal šią detalią instrukciją. Paraiška atsidaro su Adobe Acrobat Reader kompiuterine programa, o jeigu bandysite atidaryti su naršykle, tai susidursite su klaidomis. Atkreipkite dėmesį, kad paraiškoje nėra galimybės išsaugoti duomenų, todėl patartina užpildytą paraišką iš karto atsispausdinti.

III. Paruoškite priedus

Su paraiška būtina pateikti šiuos priedus:
1. Kredito įstaigos išduotą pažymą apie pareiškėjo atsiskaitomąją sąskaitą (laisvos formos arba pateiktą čia);
2. Užpildytą „Vienos įmonės“ deklaraciją, kuri pildoma pagal 1F lape užduodamus klausimus. Deklaracijos 2F lapo pildyti nereikia;
3. Užpildytą SVV subjekto statuso deklaraciją, parengtą pagal paskutinių ataskaitinių finansinių metų duomenis. Jei įmonė neturi partnerinių ar susijusių įmonių, užtenka pildyti tik „1F“ lapą;
4. Užpildytą ir pasirašytą dotacijos sutartį.

Esant žemiau nurodytoms sąlygoms, papildomai būtina pateikti ir šiuos priedus:
5. Galiojančio verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos kopiją (su „kopija tikra“ žyma), tik jei vykdoma veikla pagal individualios veiklos pažymą arba verslo liudijimą;
6. Įgaliojimą, tik jei paraiškos dokumentus pasirašo ne SVV subjekto vadovas;
7. Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau – Sodra) teritorinio skyriaus išduotą pažymą, kad paraiškos pateikimo momentu skola Sodros biudžetui nedidėja, einamosios ir atidėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos yra mokamos laiku. Pateikiama, tik jei pareiškėjas laiku nevykdo įsipareigojimų ir yra sudaręs sutartį su Sodros teritoriniu skyriumi dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo Sodros biudžetui mokėjimo atidėjimo. Šią pažymą galite gauti per Sodros asmeninę paskyrą. Sodros pažyma negali būti išduota anksčiau nei prieš 5 darbo dienas iki paraiškos pateikimo;
8. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) išduotą pažymą, iš kurios būtų aišku, kad paraiškos pateikimo momentu skola VMI nedidėja, mokėjimai, tame tarpe ir atidėti, VMI yra mokami laiku. Pateikiama, tik jei pareiškėjas laiku nevykdo įsipareigojimų ir yra sudaręs sutartį su VMI dėl mokėjimų atidėjimo. Šią pažymą galite gauti per Mano VMI svetainę. Ši pažyma negali būti išduota anksčiau nei prieš 5 darbo dienas iki paraiškos pateikimo.
9. Užpildytą klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumą finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų. Taikoma, tik jei pareiškėjas paraiškos formos 19.2 punkte nurodo, kad pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus jis negali PVM įtraukti į PVM atskaitą (kai pareiškėjas vykdo neekonominę veiklą ir prašo PVM išlaidas pripažinti tinkamomis finansuoti, t. y. įtraukia šias išlaidas į projekto biudžetą).

IV. Pateikite paruoštus dokumentus

Paraiška ir nurodyti priedai turi būti pateikti vienu iš šių būdų:
1. Atsiųsti registruotu paštu adresu: UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, Konstitucijos pr. 7, 16 aukštas, 09308 Vilnius;
2. Įteikti asmeniškai pareiškėjo ar jam atstovaujančio asmens aukščiau nurodytu adresu;
3. Pristatyti pašto kurjerio aukščiau nurodytu adresu;
4. Išsiųsti elektroniniu paštu verslokonsultacijos@invega.lt tik tuo atveju, kai siunčiami elektroniniai dokumentai, pasirašyti elektroniniu sertifikuotu parašu.

Kiekvieną kartą, baigusi paraiškos vertinimą, INVEGA sudaro dotacijos sutartį su atrinktu pareiškėju per 5 dienas nuo teigiamo paraiškos įvertinimo ir išsiunčia ją registruotu paštu kartu su INVEGOS sprendimu dėl projektui nustatyto finansavimo dydžio.

V. Pasitarkite su CONFIDENCE advokatais

Pagal projektą profesionalias teisines konsultacijas teikia advokatų kontoros CONFIDENCE partneriai: advokatas dr. Laurynas Didžiulis finansų teisės ekspertas ir komercinių ginčų specialistas; ir advokatas dr. Paulius Miliauskas šiuolaikinės bendrovių teisės ekspertas ir sandorių bei kitų teisinių dokumentų rengimo specialistas.

Dėl paraiškos pildymo ar problemų, kylančių jos vertinimo metu, maloniai prašome kreiptis į mūsų partnerius CONFIDENCE advokatų kontorą, el. pašto adresu info@confidence.lt. Jie Jums padės išspręsti visus su paraiškos teikimu susijusius klausimus.Maloniai informuojame, kad visa šiame interneto puslapyje nurodyta informacija yra parengta tik informaciniais tikslais ir negali būti laikoma teisine konsultacija ar teisine išvada. Informacijos pateikimas šiame interneto puslapyje ir jos priėmimas nesukuria jokių advokatokliento tarpusavio teisinių santykių tarp Sutartis24 ir vartotojo ar serverio. Jeigu Jums yra reikalinga išsami teisinė konsultacija pagal konkrečią situaciją, rekomenduojame kreiptis į mūsų partnerius advokatus. Šiame puslapyje išsakyta individuali autoriaus nuomonė ir pažiūros, todėl neatspindi įmonės ar kurio nors jos teisininko nuomonės arba pažiūrų.