Sukurti paskyrą
Prisijungti
Pastumkite vaizdą

Nekonkuravimo susitarimai - darbuotoją varžo, darbdavį ramina


2016 m. spalio 6 d.

Marija Bliuvaitė
Teisininkė, Sutartis24


Darbdavys yra suinteresuotas savo verslo modelio išsaugojimu ir siekia apsidrausti, kad darbuotojai neišsineštų pas jį įgytų žinių, informacijos bei įgūdžių į konkuruojančią įmonę arba patys netaptų darbdavio konkurentais. Dėl šios priežasties jau tapo įprasta su darbuotoju sudaryti nekonkuravimo susitarimą, apsisaugant nuo darbuotojo veiksmų darbdavio nenaudai. Tokiame dokumente darbuotojas ir darbdavys susitaria, kad darbuotojas tam tikrą laiką nedirbs pas kitą darbdavį, taip pat nevykdys savarankiškos komercinės arba gamybinės veiklos, jeigu šis darbas ar veikla tiesiogiai konkuruotų su darbdavio vykdoma veikla.

Šiame straipsnyje trumpai apžvelgsime galiojančias ir netrukus įsigaliosiančias nuostatas dėl nekonkuravimo susitarimų Lietuvoje.

Reguliuos nebe civilinė, o darbo teisė


Iki šiol nekonkuravimo susitarimai buvo reguliuojami civilinės teisės nuostatomis. Susitarimai buvo laikomi civiliniu teisiniu sandoriu nepaisant to, kad jie sudaryti darbo sutarties šalių ir inkorporuoti į šalių sudarytą darbo sutartį. Visgi, jau nuo kitų metų sausio 1 d., įsigaliojus naujajam darbo kodeksui, nekonkuravimo įsipareigojimai tampa darbo teisės dalyku.

Pagrindinis naujojo reguliavimo privalumas darbuotojams – konkretesnės ir aiškiau apibrėžtos nuostatos dėl kompensavimo tvarkos, darbuotojo veiklos ribojimų apimties ir atsakomybės. Tikimasi, kad naujovės pasitarnaus ir darbdaviams, susidūrusiems su teisiniais neaiškumais rengiant nekonkuravimo susitarimus įmonės darbuotojams.

Aiškiai apibrėžta veikla ir teritorija


Galioja bendroji taisyklė, jog nekonkuravimo susitarime nurodoma veikla ir teritorija, kuriose negali veikti darbuotojas, turi atitikti darbdavio veiklos pobūdį ir teritoriją. Svarbu tai, kad nekonkuravimo susitarime darbdavys turi labai aiškiai ir tiksliai apibrėžti draudžiamą darbuotojui vykdyti veiklą pagal veiklos rūšis. Tam patogu naudotis ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi, kurį rasite čia.

Be to, darbdaviui privalu nurodyti teisingą ir konkrečią nekonkuravimo teritoriją. Pavyzdžiui, abejotina, ar būtų pripažintas draudimas darbuotojui veiklą vykdyti Latvijoje, jei darbdavys savo veiklą vykdo tik Lietuvoje ir Lenkijoje. Tuo atveju, kai darbdavio planuose potenciali rinka visgi yra ir Latvija, darbuotojas turi būti iš anksto (idealu, jei nekonkuravimo susitarimo sudarymo momentu) pasirašytinai supažindintas su tokiais darbdavio planais, kad nepažeistų susitarimo pats to nežinodamas.

Pagal naująjį reglamentavimą minėtos nuostatos išliks, be to, darbdavys galės sudaryti nekonkuravimo susitarimus tik su tais darbuotojais, kurie turi specialių žinių, gebėjimų ir su darbdaviu konkuruojančioje įmonėje, įstaigoje ar organizacijoje arba savarankiškai vykdydami veiklą gali padaryti darbdaviui žalos. Taigi, nekonkuravimo susitarimo nebus galima pasirašyti su darbuotoju, kurio įgūdžiai ir veikla įmonėje neturi didelės komercinės, vadybinės ar techninės vertės darbdaviui.

Kompensacija – tik po darbo santykių


Iki šiol vyravo požiūris, jog darbuotojas turi teisę į kompensaciją už visą draudimo konkuruoti laikotarpį. Kitaip tariant, darbuotojui tebedirbant pas darbdavį galėjo būti mokama kompensacija, jei tuo metu jau galiojo nekonkuravimo susitarimas. Visgi, darbdavys negalėjo kompensacijos „įskaičiuoti į algą“. Vadinasi, kompensacija darbuotojui visais atvejais turėjo būti aiškiai atskirta nuo bendros atlyginimo už darbą sumos. Tai užkirsdavo kelią darbdaviams piktnaudžiauti, bendrojo darbuotojo užmokesčio už darbą dalį fiktyviai pavadinant kompensacija už nekonkuravimą.

Naujasis reguliavimas numato, kad kompensaciją darbuotojas gauna tik už nekonkuravimą tuo laikotarpiu, kai jis jau nebedirba pas darbdavį, t. y. po darbo sutarties pasibaigimo ar nutraukimo. Taigi nebebus galima mokėti kompensacijos už nekonkuravimą darbo santykių metu. Preziumuojama, kad darbuotojas turi būti lojalus darbdaviui, kol veikia jo naudai atlikdamas darbo funkcijas, o norėdamas darbo sutarties galiojimo laikotarpiu dirbti ir pas darbdavio konkurentą, turėtų sąžiningai ir gera valia su abiem darbdaviais dėl to susitarti.

Kompensacijos dydis būdavo nustatinėjamas šalių susitarimu. Teismų praktikoje yra pasitaikę atvejų, kuomet teismas kompensaciją, lygią 9 procentams darbuotojo gauto atlyginimo, įvertino kaip per mažą už didelius įsipareigojimus ir suvaržymus. Kita vertus, aiški apatinė riba, t.y. mažiausias galimas atlygis už nekonkuravimą, nebuvo nustatyta. Viskas keičiama naujajame darbo kodekse, kur minimali kompensacija už nekonkuravimą bus 40 procentų darbo sutarties pasibaigimo metu buvusio darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio. Kompensacijos „lubos“ nėra nustatomos.

Atsakomybė už nekonkuravimo susitarimo pažeidimus


Naujasis reguliavimas draus išankstinius susitarimus dėl baudų, viršijančius darbuotojo gaunamą nekonkuravimo kompensaciją už 3 mėnesius. Be to, darbuotojas turės teisę vienašališkai nutraukti susitarimą dėl nekonkuravimo, kai darbdavys daugiau kaip 2 mėnesius vėluoja sumokėti nekonkuravimo kompensaciją ar jos dalį.

Darbuotojas, pažeidęs susitarimą dėl nekonkuravimo, darbdaviui to pareikalavus, privalės susitarimo dėl nekonkuravimo laikotarpiui nutraukti konkuruojančią darbo ar profesinę veiklą, grąžinti gautą kompensaciją ir atlyginti darbdaviui padarytą žalą.

Įforminimo būdai išlieka


Kaip ir senajame reguliavime, nekonkuravimo susitarimas gali būti įforminamas atskiru susitarimu kaip darbo sutarties priedas arba inkorporuojamas į pačią darbo sutartį kaip sutarties nuostata/-os. Taipogi, gali būti taikomas minėtų formų mišrus variantas.


Jei Jums reikalinga darbo sutartis su nekonkuravimo nuostatomis, galite ją parengti čiaTaipogi, nekonkuravimo ir įmonių komercinių paslapčių bei konfidencialios informacijos klausimais profesionalias teisines konsultacijas teikia mūsų partneriai – advokatų kontoros CONFIDENCE teisininkai: advokatas dr. Laurynas Didžiulis finansų teisės ekspertas ir komercinių ginčų specialistas; ir advokatas dr. Paulius Miliauskas šiuolaikinės bendrovių teisės ekspertas ir sandorių bei kitų teisinių dokumentų rengimo specialistas. Dėl nekonkuravimo ir konfidencialumo aspektų maloniai prašome kreiptis į CONFIDENCE advokatų kontorą el. pašto adresu info@confidence.lt. Jie Jums padės išspręsti visus su įmonės komercinių paslapčių, know-how apsauga susijusius ir kitus klausimus.


Maloniai informuojame, kad visa šiame interneto puslapyje nurodyta informacija yra parengta tik informaciniais tikslais ir negali būti laikoma teisine konsultacija ar teisine išvada. Informacijos pateikimas šiame interneto puslapyje ir jos priėmimas nesukuria jokių advokato–kliento tarpusavio teisinių santykių tarp Sutartis24 ir vartotojo ar serverio. Jeigu Jums yra reikalinga išsami teisinė konsultacija pagal konkrečią situaciją, rekomenduojame kreiptis į mūsų partnerius advokatus. Šiame puslapyje išsakyta individuali autoriaus nuomonė ir pažiūros, todėl neatspindi įmonės ar kurio nors jos teisininko nuomonės arba pažiūrų.